فرم سفارش طراحی شعار تبلیغاتی – اسلوگان

ثبت سفارش طراحی شعار تبلیغاتی یا اسلوگان ( slogan ) نیازمند تکمیل فرم پیش رو است. ما در این فرم سعی کرده ایم به سادگی بسیاری از متغیرهای موجود جهت درنظر گرفتن یک درخواست اولیه از یک سفارش طراحی شعار تبلیغاتی یا اسلوگان ( slogan ) را تحت عنوان یک پیشنویس درخواست در ابتدا ( Brief ) و پس از امضای قرارداد و تبادل آن بین کارفرما و کارگزار به رسمیت شناخته خواهد شد.

درخواست های ثبت سفارش خود را از طریق این فرم می توانید در قالب انواع تکنیک های طراحی شعار برند و یا محصول تجانس ، تکرار ، ریتم ، ترصیع ، مراعات نظیر و تناسب ، تضاد ، متناقض‌نما (پارادوکس) ، تلمیح ، تضمین ، اغراق ، حسن تعلیل ، ارسال المثل (ضرب‌المثل) ، تشبیه ، حس‌آمیزی و… ارسال نمایید.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

ما با شما تماس خواهیم گرفت
_

فرم دریافت اطلاعات ساده

در صورتی که تکمیل فرم ذیل برایتان مشکل است و یا حس می کنید زمانبر است، لطفا اینجا کلیک کنید.

_
نظرسنجی فرم سفارش طراحی شعار تبلیغاتی - اسلوگان