لطفا جهت عقد قرارداد فی ما بین، پیرامون نظارت چاپ فرم ذیل را تکمیل نمایید.

  • در کادر کد دسترسی به قرارداد ؛ کد منحصر به فرد مربوط به قرارداد خود را از موسسه محنا دریافت نمایید. کارشناسان ما این کد را در اختیار شما قرار خواهند داد.
  • در کادر شماره پیش فاکتور خدمات طراحی ؛ شماره پیش فاکتور صادر و ارسال شده را که در ذیل تاریخ سمت چپ، بالای صفحه پیش فاکتور درج شده است، وارد نمایید.
1 اعتبارسنجی قرارداد
2 دریافت اطلاعات اولیه کارفرما (نماینده کارفرما)
3 متن و امضای قرارداد
  • لطفا جهت الصاق کدملی کارفرما یا نماینده کارفرما در قرارداد، این فیلد را با کدملی تکمیل نمایید.
  • کد دسترسی قرارداد از طرف موسسه محنا جهت انعقاد قرارداد به شما اعلام خواهد شد. هر یک از قراردادها دارای یک کد منحصر به فرد برای عقد قرارداد است.
  • شماره پیش فاکتور خدمات طراحی همان شماره پیش فاکتور ارسال برای شماست. بالای تاریخ سمت چپ و بالای پیش فاکتور خدمات.
نظرسنجی فرم قرارداد نظارت چاپ