فرم ثبت سفارش تهیه و تدوین سند طرح کسب و کار

طرح کسب و کار کامل در واقع همان چیزی است که مردم به اسم طرح توجیهی برای دریافت وام و تسهیلات کم بهره می شناسند. به این نوع طرح ها، گاهی طرح های کاری نیز گفته می شود. چرا که به منظور چرخاندن واقعی کسب و کار نوشته می شود.

به همین جهت موسسه مهندسی طراحی محنا با ارائه خدمات ویژه در زمینه تهیه و تدوین طرح های کسب و کار و طرح های توجیهی هدف دارد، بتواند همواره در زمینه راه اندازی کسب و کار در کشور فعالیت ویژه ای داشته و یاریگر کارآفرینان باشد.

از همین رو می توانید درخواست خود را طی پرسش ها و متغیرهایی که در فرم ذیل در نظر گرفته شده است، تکمیل و برای کارشناسانمان ارسال نمایید.

_

خواهشمندیم به پرسش ها به دقت پاسخ دهید

  • بدیهی است به هر میزان پاسخ های شما کامل تر باشد، زمان برای تهیه و تدوین طرح، کوتاه تر و تعرفه آن کمتر خواهد بود.
  • هر کدام از پرسش ها برایتان گنگ و یا نا تمام بود؛ می توانید با واژه نمی دانم با آن پاسخ دهید.
_
نظرسنجی فرم ثبت سفارش تهیه و تدوین سند طرح کسب و کار