پروژه های گرافیکی بخشی از وب سایت محنا است که کلیه ی پروژه های گرافیکی اجرا شده توسط موسسه محنا که قابلیت نمایش داشته باشد در این بخش طبقه بندی شده و به نمایش درخواهد آمد.

بدیهی است به دلیل تعهد نوع همکاری با بسیاری از مجموعه ها امکان نمایش تعدادی از پروژه ها به دلیل ماهیت خاص سفارش دهنده و رعایت حقوق درخواستی وی وجود ندارد.

در این موارد به صورت حضوری امکان نمایش این نوع نمونه ها برایمان امکان پذیر است.